ประชาไตร่ตรอง :

แผนพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร

Citizen Deliberation: Bangkok City Development Plan

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) จัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ การพัฒนาชุมชน หรือท้องถิ่น ที่มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่ ธุรกิจขนาดจิ๋ว วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคมในระดับพื้นที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น

เสียงของคุณมีค่า

ร่วมแสดงความคิดเห็น

เสียงของคุณมีค่าเพื่อพัฒนาเมืองของคุณ

เสียงของคุณมีค่าเพื่อพัฒนาเมืองของคุณ

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) จัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ การพัฒนาชุมชน หรือท้องถิ่น ที่มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่ ธุรกิจขนาดจิ๋ว วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคมในระดับพื้นที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น

เสียงของคุณมีค่า

ร่วมแสดงความคิดเห็น

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) จัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ การพัฒนาชุมชน หรือท้องถิ่น ที่มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่ ธุรกิจขนาดจิ๋ว วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคมในระดับพื้นที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น

737

จำนวนผู้ลงทะเบียนแสดงความคิดเห็นทั้งหมด

47

โครงการที่เปิดรับแสดงความคิดเห็น

4

จังหวัดดำเนินโครงการทั้งหมด

11,697

ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นโครงการที่

Our Recent PROJECTS

ข้อมูลโครงการต่างๆ

การส่งเสริมและพัฒนานักประวัติศาสตร์ภาคประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์
การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ ย่านตลาดน้อย เขตเจริญกรุง จังหวัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ : นายดวงฤทธิ์ บุนนาค
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบชุมชนริมคลองฝั่งธนบุรีด้วยเครือข่ายคลังสมองของพื้นที่และแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ : นางสาวเบญจมาส โชติทอง
การพัฒนาแพลตฟอร์มนิเวศเกษตรทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื่อยกระดับระบบอาหารปลอดภัยสำหรับเมือง _____ หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการสร้างการประกอบการเกษตรอินทรีย์ในเมืองบนฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อพัฒนาให้เป็นย่านนวัตกรรมสีเขียวของกรุงเทพ 6 พื้นที่ หัวหน้าโครงการ : น.ส.ปารีณา ประยุกต์วงศ์
. กลไกสร้างสรรค์พื้นที่ย่านเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม กรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาย่านบางกอกน้อย หัวหน้าโครงการ : รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์
กลไกสร้างสรรค์พื้นที่ย่านเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาย่านบางกะปิและสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ณพงศ์ นพเกตุ
. การเพิ่มผลิตภาพและการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองของกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.นพนันท์ ตาปนานนท์
การศึกษาบริบทการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองเขตภาษีเจริญ เพื่อการพัฒนา ระบบการบรหิ ารจดั การสิ่งแวดลอ้ มดา้ นมลพิษจากขยะ ด้วยเทคโนโลยี อัจฉริยะ