ความคิดเห็น

การส่งเสริมและพัฒนานักประวัติศาสตร์ภาคประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์
ความคิดเห็นค่อโครงการ : การส่งเสริมและพัฒนานักประวัติศาสตร์ภาคประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์