ความคิดเห็น

การพัฒนาแพลตฟอร์มนิเวศเกษตรทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื่อยกระดับระบบอาหารปลอดภัยสำหรับเมือง _____ หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
ความคิดเห็นค่อโครงการ : การพัฒนาแพลตฟอร์มนิเวศเกษตรทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื่อยกระดับระบบอาหารปลอดภัยสำหรับเมือง _____ หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.พจนา สีมันตร