ความคิดเห็น

การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการสร้างการประกอบการเกษตรอินทรีย์ในเมืองบนฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อพัฒนาให้เป็นย่านนวัตกรรมสีเขียวของกรุงเทพ 6 พื้นที่ หัวหน้าโครงการ : น.ส.ปารีณา ประยุกต์วงศ์
ความคิดเห็นค่อโครงการ : การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการสร้างการประกอบการเกษตรอินทรีย์ในเมืองบนฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อพัฒนาให้เป็นย่านนวัตกรรมสีเขียวของกรุงเทพ 6 พื้นที่ หัวหน้าโครงการ : น.ส.ปารีณา ประยุกต์วงศ์