ความคิดเห็น

. กลไกสร้างสรรค์พื้นที่ย่านเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม กรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาย่านบางกอกน้อย หัวหน้าโครงการ : รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์
ความคิดเห็นค่อโครงการ : . กลไกสร้างสรรค์พื้นที่ย่านเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม กรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาย่านบางกอกน้อย หัวหน้าโครงการ : รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์