ความคิดเห็น

. การเพิ่มผลิตภาพและการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองของกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.นพนันท์ ตาปนานนท์
ความคิดเห็นค่อโครงการ : . การเพิ่มผลิตภาพและการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองของกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.นพนันท์ ตาปนานนท์