ความคิดเห็น

การพัฒนาแพลตฟอร์มต้นแบบกฎบัตรเมืองอัจฉริยะเพื่อยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสังคม สู่นครสวรรค์เมืองแห่งการเรียนรู้ (Nakhonsawan Smartblock)
ความคิดเห็นค่อโครงการ : การพัฒนาแพลตฟอร์มต้นแบบกฎบัตรเมืองอัจฉริยะเพื่อยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสังคม สู่นครสวรรค์เมืองแห่งการเรียนรู้ (Nakhonsawan Smartblock)

  ความคิดเห็นที่ 1 (Ref ID:11659)
 • วสุกิจจ์ เกิดโภคา

   เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะโครงการสามารถให้ความรู้กับผู้นำชุมชนท้องถิ่นมาพัฒนาเมือง พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และส่งเสริมการลงทุน รวมถึงรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
  #เห็นด้วยกับโครงการนี้

  5 คะแนน

 • ความคิดเห็นที่ 2 (Ref ID:11648)
 • ธนาเทพ ถึงสุข

   ดีครับ
  #เห็นด้วยกับโครงการนี้

  5 คะแนน