ความคิดเห็น

โครงการ Green Hackathon : จัดกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้านเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย
ความคิดเห็นค่อโครงการ : โครงการ Green Hackathon : จัดกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้านเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย