ความคิดเห็น

โครงการ Green Platform แสดงฐานข้อมูลเกี่ยวกับห่วงอุปสงค์-อุปทานเกี่ยวกับผักอินทรีย์ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ
ความคิดเห็นค่อโครงการ : โครงการ Green Platform แสดงฐานข้อมูลเกี่ยวกับห่วงอุปสงค์-อุปทานเกี่ยวกับผักอินทรีย์ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ