ข้อมูลโครงการ

ข้อมูลโครงการทั้งหมด

Our Recent PROJECTS

ข้อมูลโครงการต่างๆ

Our Recent PROJECTS
# ชื่อโครงการ
1 การส่งเสริมและพัฒนานักประวัติศาสตร์ภาคประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์
2021-12-23 14:35:25
แสดงความคิดเห็น อ่านความคิดเห็น
2 การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ ย่านตลาดน้อย เขตเจริญกรุง จังหวัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ : นายดวงฤทธิ์ บุนนาค
2021-12-23 14:33:45
แสดงความคิดเห็น อ่านความคิดเห็น
3 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบชุมชนริมคลองฝั่งธนบุรีด้วยเครือข่ายคลังสมองของพื้นที่และแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ : นางสาวเบญจมาส โชติทอง
2021-12-23 14:32:10
แสดงความคิดเห็น อ่านความคิดเห็น
4 การพัฒนาแพลตฟอร์มนิเวศเกษตรทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื่อยกระดับระบบอาหารปลอดภัยสำหรับเมือง _____ หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
2021-12-23 14:29:14
แสดงความคิดเห็น อ่านความคิดเห็น
5 การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการสร้างการประกอบการเกษตรอินทรีย์ในเมืองบนฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อพัฒนาให้เป็นย่านนวัตกรรมสีเขียวของกรุงเทพ 6 พื้นที่ หัวหน้าโครงการ : น.ส.ปารีณา ประยุกต์วงศ์
2021-12-23 14:25:13
แสดงความคิดเห็น อ่านความคิดเห็น
6 . กลไกสร้างสรรค์พื้นที่ย่านเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม กรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาย่านบางกอกน้อย หัวหน้าโครงการ : รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์
2021-12-23 14:20:00
แสดงความคิดเห็น อ่านความคิดเห็น
7 กลไกสร้างสรรค์พื้นที่ย่านเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาย่านบางกะปิและสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ณพงศ์ นพเกตุ
2021-12-23 14:16:29
แสดงความคิดเห็น อ่านความคิดเห็น
8 . การเพิ่มผลิตภาพและการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองของกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.นพนันท์ ตาปนานนท์
2021-12-23 14:12:31
แสดงความคิดเห็น อ่านความคิดเห็น
9 การศึกษาบริบทการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองเขตภาษีเจริญ เพื่อการพัฒนา ระบบการบรหิ ารจดั การสิ่งแวดลอ้ มดา้ นมลพิษจากขยะ ด้วยเทคโนโลยี อัจฉริยะ
2021-12-23 14:08:13
แสดงความคิดเห็น อ่านความคิดเห็น
10 การพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษในนิเวศเกษตร เมืองเชียงใหม่
2021-11-30 11:05:50
แสดงความคิดเห็น อ่านความคิดเห็น
11 โครงข่ายท้องถิ่นกับการเรียนรู้เมืองเชียงใหม่ (จากกรอบวิจัย Learning City) Chiang Mai Local Network of Learning City
2021-11-30 11:05:08
แสดงความคิดเห็น อ่านความคิดเห็น
12 การพัฒนาเมืองเชียงใหม่นครแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาเมืองพลวัตที่ยั่งยืน
2021-11-30 11:04:28
แสดงความคิดเห็น อ่านความคิดเห็น
13 การสร้างกลไกการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพในภาคเหนือให้มีขีดความสามารถในการปรับตัวสู่ความยั่งยืน และยกระดับสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนระดับโลกหลังวิกฤติสถานการณ์ COVID – 19
2021-11-30 11:03:49
แสดงความคิดเห็น อ่านความคิดเห็น
14 การพัฒนาแพลตฟอร์มต้นแบบกฎบัตรเมืองอัจฉริยะเพื่อยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสังคม สู่นครสวรรค์เมืองแห่งการเรียนรู้ (Nakhonsawan Smartblock)
2021-11-28 21:03:51
แสดงความคิดเห็น อ่านความคิดเห็น
15 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน : Smart Building
2021-11-05 08:53:27
แสดงความคิดเห็น อ่านความคิดเห็น
16 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน : North Eastern Economic Corridor
2021-11-05 08:53:27
แสดงความคิดเห็น อ่านความคิดเห็น
17 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน : Relo Project
2021-11-05 08:53:27
แสดงความคิดเห็น อ่านความคิดเห็น
18 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน : LRT & TOD สายสีแดง
2021-11-05 08:53:27
แสดงความคิดเห็น อ่านความคิดเห็น
19 เศรษฐกิจสีเขียว : Smart Farming Green Product Innovation
2021-11-05 08:53:27
แสดงความคิดเห็น อ่านความคิดเห็น
20 ไมซ์ซิต : MATCH (Music Art Create Technology) ผัก MICE
2021-11-05 08:53:27
แสดงความคิดเห็น อ่านความคิดเห็น
21 เมืองแห่งการเรียนรู้ : ขอนแก่นศึกษาต้นแบบพื้นที่การเรียนรู้
2021-11-05 08:53:27
แสดงความคิดเห็น อ่านความคิดเห็น
22 เศรษฐกิจสีเขียว : ระบบตลาดผักอินทรีย์
2021-11-05 08:53:27
แสดงความคิดเห็น อ่านความคิดเห็น
23 เศรษฐกิจสีเขียว : ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้านผักอินทรีย์
2021-11-05 08:53:27
แสดงความคิดเห็น อ่านความคิดเห็น
24 เศรษฐกิจสีเขียว : ระบบการผลิตผักอินทรีย์
2021-11-05 08:53:27
แสดงความคิดเห็น อ่านความคิดเห็น
25 เศรษฐกิจสีเขียว : ฐานข้อมูลผู้บริโภคผักอินทรีย์
2021-11-05 08:53:27
แสดงความคิดเห็น อ่านความคิดเห็น
26 ย่านสร้างสรรค์ และนวัตกรรม : KK Innovation Center Science Squre
2021-11-05 21:22:35
แสดงความคิดเห็น อ่านความคิดเห็น
27 เมืองอัจฉริยะ : Digital Startup
2021-11-05 21:22:35
แสดงความคิดเห็น อ่านความคิดเห็น
28 เมืองอัจฉริยะ : SCOPC
2021-11-05 21:22:35
แสดงความคิดเห็น อ่านความคิดเห็น
29 เมืองอัจฉริยะ : Khon Kean Metaverse
2021-11-05 21:22:35
แสดงความคิดเห็น อ่านความคิดเห็น
30 เมืองอัจฉริยะ : Digital Economy
2021-11-05 21:22:35
แสดงความคิดเห็น อ่านความคิดเห็น
31 เวชนคร : KKU Living Lab
2021-11-05 21:22:35
แสดงความคิดเห็น อ่านความคิดเห็น
32 เวชนคร : KKU Smart Health
2021-11-05 21:22:35
แสดงความคิดเห็น อ่านความคิดเห็น
33 เวชนคร : KKU Medical Health
2021-11-05 08:53:11
แสดงความคิดเห็น อ่านความคิดเห็น
34 การพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพขีวิต : ความมั่นคงทางอาหารกลุ่มเปาะบาง
2021-11-05 08:53:11
แสดงความคิดเห็น อ่านความคิดเห็น
35 การพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพขีวิต : การวางแผนเพื่อรองรับผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเมือง
2021-11-05 08:53:11
แสดงความคิดเห็น อ่านความคิดเห็น
36 การพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพขีวิต : คู่เสี่ยวเกี่ยวก้อย พัฒนาเมือง
2021-11-05 08:53:11
แสดงความคิดเห็น อ่านความคิดเห็น
37 การพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพขีวิต : บ้านมั่นคง
2021-11-05 08:53:11
แสดงความคิดเห็น อ่านความคิดเห็น
38 โครงการสวนสาธารณะในรูปแบบสวนผักแบ่งปัน
2021-11-05 08:59:23
แสดงความคิดเห็น อ่านความคิดเห็น
39 โครงการสวนผักริมรางและใต้รางรถไฟ
2021-11-05 08:59:12
แสดงความคิดเห็น อ่านความคิดเห็น
40 โครงการจัดการพื้นที่รกร้างของเมืองให้เป็นพื้นที่เกษตรปลอดภัยและอินทรีย์
2021-11-05 08:59:04
แสดงความคิดเห็น อ่านความคิดเห็น
41 โครงการ Green รถพุ่มพวง
2021-11-05 08:58:56
แสดงความคิดเห็น อ่านความคิดเห็น
42 โครงการ Green Food Truck
2021-11-05 08:54:12
แสดงความคิดเห็น อ่านความคิดเห็น
43 โครงการ Creative Green Chief : เชฟอาหารปลอดภัยและสร้างสรรค์
2021-11-05 08:54:01
แสดงความคิดเห็น อ่านความคิดเห็น
44 โครงการ Green Hackathon : จัดกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้านเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย
2021-11-05 08:53:51
แสดงความคิดเห็น อ่านความคิดเห็น
45 โครงการ Green Food Safety Menu : สร้างเมนูอาหารปลอดภัยของเมืองขอนแก่น
2021-11-05 08:53:38
แสดงความคิดเห็น อ่านความคิดเห็น
46 เศรษฐกิจสีเขียว : โครงการ New Green Farmer : ยกระดับทักษะเกษตรกรให้ผลิตอาหารปลอดภัยและอินทรีย์
2021-11-05 08:53:27
แสดงความคิดเห็น อ่านความคิดเห็น
47 โครงการ Green Platform แสดงฐานข้อมูลเกี่ยวกับห่วงอุปสงค์-อุปทานเกี่ยวกับผักอินทรีย์ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ
2021-11-05 08:53:11
แสดงความคิดเห็น อ่านความคิดเห็น