โครงสร้างผู้บริหาร

คณะกรรมการบริการ บพท.

คณะกรรมการบริการ บพท.

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

ประธานกรรมการบริหาร

ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ